Item details

Collection

Doucai Dish, Yongzheng period. Qing Dynasty.
Doucai Dish,with Ming Dynasty ChengHua mark, Qing Yongzheng period 1723-1735.