Item details

Collection

Wu-Cai bowl, Kangxi.
Wu-Cai bowl, Kangxi. Size 7 1/2 x 3 1/2 inches.